Esports
Horari d'atenció al públic: De 9.30 h a 14 h

Departament d'Esports i Joventut
Carrer de Tarragona, 81 - Teatre Municipal - 17480 Roses
Tel: + 34 972 25 24 00   Extensió 554
E-mail: administracioesports@roses.cat

PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ AVENTURA JOVE 2023


1. PREINSCRIPCIÓ   I   PAGAMENT   DE   MATRÍCULA:  

Empadronats a Roses: de l'11 al 13 d'abril de 2023

Resta de joves: del 17 al 18 d'abril de 2023


Dates de les preinscripcions
:  

Empadronats a Roses: de l'11 al 13 d'abril de 2023.

Resta de joves: del  17 al 18 d'abril de 2023.

Lloc:  Per internet, les 24h (a partir de les 9:00 h del dilluns 11 d'abril de 2023),  a l'adreça web:  inscripcions.roses.cat .

Procediment :  Es farà la preinscripció  a l’Aventura Jove de juliol i/o agost i el pagament de  la/les matrícules  corresponents.

Procediment per obtenir la bonifació: 

-La Sol·licitud de bonificació s’haurà de fer per internet, en el moment de fer la preinscripció, marcant en cada cas, la casella que correspongui.

-En els casos de bonificació per ingressos de la unitat familiar inferiors al valor de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), caldrà omplir l’imprès específic per aquest tipus de bonificació, i entregar-lo degudament signat per tots els membres de la unitat de convivència al registre d’entrada de l’Ajuntament de Roses (SAC).

 -El termini màxim per a la presentació de sol·licituds de bonificació coincidirà amb el de la formalització de la preinscripció (de l'11 al 13 d'abril de 2023 per als joves empadronats a Roses i del 17 al 18 d'abril de 2023 per a la resta de joves).

-Les sol·licituds de bonificació que es presentin fora d’aquest termini o que no aportin la documentació necessària, no seran ateses.

-Per a poder gaudir de qualsevol de les bonificacions previstes, cal que la unitat familiar no tingui deute pendent amb l'Ajuntament en període executiu.

 

1. PREINSCRIPCIÓ EMPADRONATS (de l'11 al 13 d'abril de 2023)

Places limitades: Finalitzat el període de preinscripció, en aquelles activitats on la demanda superi l’oferta de places disponibles, es seguirà el criteri següent:

  • Si els preinscrits empadronats a Roses superen el nombre de places disponibles, es realitzarà un sorteig públic entre els mateixos empadronats.
  • Qui no obtingui plaça es posarà en llista d'espera.

IMPORTANT  :

 En aquelles activitats en que s’hagi de realitzar sorteig, els preinscrits que quedin fora (sense plaça definitiva) se’ls retornarà l’import de la matrícula al número de compte que hagin facilitat prèviament en la fase de preinscripció. En cas de renúncia de l'interessat, però, no es procedirà a la devolució de l'import pagat en concepte de matrícula.

 

 

2. PREINSCRIPCIÓ RESTA DE JOVES (del 17 al 18 d'abril de 2023)

Si després de la fase prèvia resten places vacants, s'obrirà una segona fase de preinscripció per a la resta de joves que es vulguin inscriure a l'Aventura Jove.

 

 


2. INSCRIPCIÓ  DEFINITIVA


Dates inscripció  juliol i agost : 
  Del 22 al 26 de maig de 2023.

Lloc:   Per internet, les 24h (a partir de les 9:00h del dilluns 22 de maig),  a l'adreça web:  inscripcions.roses.cat

      


 

3. PAGAMENT  DE  LES  PREINSCRIPCIONS  I  INSCRIPCIONS  DE  JULIOL  I  AGOST


Termini de pagament : 
  El termini de pagament de les matrícules de preinscripcions tant per al mes de juliol com per al mes d'agost finalitza el dia 18 d'abril de 2023.

El termini de pagament de les quotes per l'Aventura Jove dels mesos de juliol i agost será el 30 de maig de 2023.

 

Procediment :   En línia, en el moment de fer la preinscripció i la inscripció o per mitjà del codi de barres a www.roses.cat (Tràmits / pagament d'impostos on-line), també per “Linia Oberta” de la Caixa o desde qualsevol caixer automàtic de la Caixa (ServiCaixa).

 

  

MOLT   IMPORTANT:
         -  Si no es fa el pagament en el termini corresponent es perdrà la plaça.
         -  En cas de renúncia, no es farà la devolució de l'import pagat en concepte de matrícula.

Documentació que cal aportar

 Si el nen/a s’inscriu per primera vegada s’haurà d’adjuntar durant el període de preinscripció, una fotocòpia de la targeta sanitària.

 

MOLT IMPORTANT;

**Si no es presenten aquests documents, s'invalidarà la inscripció i es perdrà la plaça.

 

Accions del document