Esports
Horari d'atenció al públic: De 9.30 h a 14 h

Departament d'Esports i Joventut
Carrer de Tarragona, 81 - Teatre Municipal - 17480 Roses
Tel: + 34 972 25 24 00   Extensió 554
E-mail: administracioesports@roses.cat

Bonificacions Casals


BONIFICACIONS

Bonificació del 20% en les quotes del servei d’activitats:

a) Quan els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors al valor del Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) que s’estableixi per a cada any multiplicat pel nombre de membres de la unitat familiar.
b) Per als fills de famílies nombroses.
c) Per als membres de famílies monoparentals.
d) Per als fills i/o filles de persones vídues.
e) Per al segon fill/a o més inscrits simultàniament al servei de casals.
f ) Per als nens/es que participen al programa d’acollida de nens sahrauís.

Bonificació del 50% en les quotes del servei d’activitats:

per les persones en que s’estiguin fent una intervenció familiar amb el Departament de Benestar Social i Família. Aquesta bonificació podrà arribar al 100% quan els Serveis Socials i el Departament d’Educació ho justifiquin en base a la situació de risc i urgent necessitat dels menors.

No es podrà gaudir de més d’una bonificació simultàniament.

Per a poder gaudir de qualsevol de les bonificacions previstes cal aportar la documentació acreditativa en els terminis establerts i que en la unitat familiar no hi hagi cap deute pendent amb l’Ajuntament

La quota de servei de menjador NO s’inclou a les bonificacions.

Accions del document