Esports
Horari d'atenció al públic: De 9.30 h a 14 h

Departament d'Esports i Joventut
Carrer de Tarragona, 81 - Teatre Municipal - 17480 Roses
Tel: + 34 972 25 24 00   Extensió 554
E-mail: administracioesports@roses.cat

BONIFICACIONS ESTIU JOVE 2024


PREUS DE L'ESTIU JOVE

 

QUOTES  ESTIU  JOVE   2024

Matrícula,  per mes : 26,50 €
Servei  d'activitat,  per mes : 132,50 €

 


BONIFICACIONS

1- Bonificació del 20 % en les quotes del servei d’activitats:

    1. Quan els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors al valor de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) que s’estableixi per a cada any multiplicat pel nombre de membres de la unitat familiar.

    2. Per als fills de famílies nombroses.

    3. Per als membres de famílies monoparentals.

    4. Per als fills i/o filles de persones vídues.

    5. Per als nens/es que participen al programa d’acollida de nens sahrauís.

 

2- Bonificació del 50 % en les quotes del servei d’activitats:

Per a les persones a les quals el Departament de Benestar i Família estigui realitzant una intervenció familiar. Aquesta bonificació podrà arribar al 100% quan els serveis socials ho justifiquin en base a la situació de risc i necessitat urgent dels menors.

 

3- No es podrà gaudir de més d'una bonificació simultàniament.

 

4- Per poder gaudir de qualsevol de les bonificacions previstes cal que en la unitat de convivència no hi hagi deute pendent amb l'Ajuntament en període executiu.

 

Accions del document