Serveis Socials
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h

C. de Tarragona, núm. 83 (Casa del Mar)

correu electrònic: acciosocial@roses.cat - Tel. 972 15 29 26 

AUTORITZACIÓ D'ÚS AULES 1 I 2 ZONA VERDA MERCAT MUNICIPAL

L'Àrea d'Acció Social, Igualtat de Gènere i Nova Ciutadania, gestiona les aules situades a la zona verda del Mercat municipal per a proporcionar als seus destinataris un espai on puguin desenvolupar les seves activitats, sempre en benefici dels interessos generals del municipi.

 

Només es pot autoritzar la cessió de les aules 1 i 2 de la Zona Verda en horari de matins, de 8.30 h a 14 h.

 

  • Òrgan de resolució: Resolució de l'Alcaldia
  • Documentació resultant: Notificació de resolució

 

Ordenances fiscals 2021

Reglament regulador del règim de cessió dels espais i/o instal·lacions municipals

 

COM ES FA? DOCUMENTACIÓ I TRÀMITS NECESSARIS

En primer lloc, es recomana consultar la disponibilitat de l'espai trucant al departament de Serveis Socials 

Tel.: 972 25 24 00 ext. 401

 

 Presentar la sol·licitud: 

 

TAXES PER EQUIPAMENT

AULA 1                    30,90 € per hora o fracció (màxim 93,00 €/dia)

AULA 2                    56,65 € per hora o fracció (màxim 170 €/dia)

 

 

EXEMPCIONS 

 Amb independència de l’obligació de sol·licitar la llicència corresponent, gaudiran d'exempció les derivades de les utilitzacions següents:

a) Les realitzades amb motiu d’activitats organitzades per entitats sense afany de lucre que estiguin inscrites en el Registre municipal d'entitats ciutadanes, llevat de les utilitzacions del Teatre Municipal.
b) Les realitzades per entitats, siguin públiques o privades, que hagin estat objecte d’una subvenció municipal o bé de l'adjudicació d'un contracte municipal, per al desenvolupament d'un projecte o activitat en el que s'acrediti la necessitat d'utilitzar els serveis derivats de la instal·lació municipal.
c) Les que tinguin per finalitat la realització d’activitats per a la promoció del municipi i d’interès municipal, sempre que no tinguin finalitat lucrativa, quan així ho determini la llicència atorgada.

 

BONIFICACIONS

 Podran gaudir d'una bonificació del 50% les utilitzacions que tinguin per finalitat la realització d’activitats per a la promoció del municipi i d’interès municipal, encara que tinguin finalitat lucrativa, quan així ho determini la llicència atorgada.

 

Accions del document