Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 8/2021 DEL PGOU DE ROSES, ÀMBIT DEL MAS FUMATS I DEL MAS BOSCÀ

L’objecte del document és modificar la qualificació urbanística de diferents parcel·les públiques i privades de les urbanitzacions del Mas Boscà i del Mas Fumats, per esmenar els desajustos en matèria urbanística, derivats de l’anul·lació del Pla d’ordenació urbana municipal (POUM) de Roses i de l’entrada en vigor, de nou, del planejament del 1993, la qual cosa ha provocat que els propietaris afectats hagin sol·licitat l’expropiació d’algunes de les finques.
Per la situació d’ambdues urbanitzacions, fora del nucli urbà i, pel que fa a les finques de titularitat municipal que estan qualificades d’habitatge unifamiliar aïllar, es considera una qualificació poc adequada per destinar-les a habitatges socials, per això s’elabora aquesta modificació puntual del PGOU, que proposa qualificar-les totes de «Sistema d’espais lliures. Clau C4» i les parcel·les privades qualificades de sistema d’espais lliures, qualificar-les com «Aprofitament privat. Clau 6.c6» com les del seu entorn.


 DOCUMENT 1 MEMÒRIA I NORMATIVA

DOCUMENT 2 ANNEXES

DOCUMENT 3 PLÀNOLS

Acord aprovació provisional PLE 30.11.2021

Accions del document