Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DEL DOCTOR JAUME PI I SUNYER (PU19006OT)

L’objecte del projecte és actuar en un vial existent i definir les noves seccions, tipus de calçada i voreres, tot respectant les alineacions del planejament vigent i les establertes en els projectes de reurbanització dels altres carrers del nucli urbà o dels trams en projecte. Es preveu substituir la xarxa d’aigua, soterrar els passos de carrers de les instal·lacions aèries de baixa tensió i telefonia, executar l’obra civil per a les instal·lacions de telecomunicacions, completar la xarxa de gas, instal·lar un nou enllumenat públic amb lluminàries de baix consum, construir una nova xarxa de recollida d'aigües superficials connectada a la xarxa de pluvials existent i un nou tram connectat directament a la Riera Ginjolers, instal·lar la xarxa de reg per a noves jardineres amb plantació d’espècies vegetals arbustives, pavimentar els espais i implantar elements singulars i de mobiliari urbà. La superfície total que comprèn l’àmbit d’actuació és de 1.025 m².


Contractista adjudicatari: Construccions RUBAU TARRÉS, SAU | Pressupost adjudicació de l'obra: 337.278,95 €

Inici de les obres: 29.11.2021 | Termini d'execució de les obres: 6 mesos | Finalització de les obres: 01.04.2023


  DOCUMENT 1 MEMÒRIA I ANNEXOS

DOCUMENT 2 PLÀNOLS

DOCUMENT 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

DOCUMENT 4 PRESSUPOST - ACTUALITZACIÓ DE PREUS

DOCUMENT 5 PROJECTES PARCIALS I ALTRES DOCUMENTS COMPLEMENTARIS

Acord aprovació definitiva PLE 31.03.2021

Acord aprovació modificació document 4 Pressupost -Actualització de preus PLE 28.07.2021


Imatges abans de fer les obres

DSCF7645.JPG    DSCF7653.JPG

Imatges de les obres finalitzades

 FOTO FINAL

 

Accions del document