Via pública i serveis urbans
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13   "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 000  Extensió 619

EL SERVEI DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS

El servei de neteja i recollida de residus de Roses té com a prioritat que la ciutadania pugui gaudir d’un espai públic de qualitat per desenvolupar les seves activitats diàries, a més d’assegurar la correcta gestió dels residus municipals a través de la recollida selectiva. 


Algunes xifres:

74 
operaris/operàries en temporada baixa
107 
operaris/operàries en temporada alta
49 
vehicles
510
contenidors rebuig
231 
contenidors orgànica
324 
contenidors paper
342 
contenidors envasos
150 
contenidors vidre
110 
papereres platja
275 
papereres viària

 


El servei realitza les següents tasques:

Neteja de carrers i places: escombrada manual i mecànica, neteja amb aigua, neteja de contenidors, recollida d’abocaments i desbordaments, papereres, etc.
Neteges especifiques: xiclets, paviments, pintades, mobiliari urbà amb aigua a alta pressió, desbroçat dels marges de les vies principals, etc.
Recollida selectiva de residus municipals (contenidors)
Recollida de voluminosos i recollida de restes vegetals 
Recollida de residus comercials
Deixalleria municipal
Recollida i neteja en mercats i actes festius
Neteja i recollida de residus de les platges: neteja mecànica de la sorra, llaurat anual, manteniment del mobiliari, recollida selectiva de residus de les platges, etc.

 

Accions del document