Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / COMUNICACIÓ DE CANVI DE TITULARITAT D'ACTIVITAT (AMBIENTAL)

COMUNICACIÓ DE CANVI DE TITULARITAT D'ACTIVITAT (AMBIENTAL)

Com es tramita un canvi de titularitat d’una activitat classificada, sotmesa a Comunicació Prèvia? 
Simplement cal formalitzar la Comunicació de canvi de titularitat, aportant entre altres, les dades del nou titular i la renúncia de l’anterior. Més avall trobareu models normalitzats a tal efecte. 
Cal tenir present que només és procedent un canvi de titularitat quan el local es traspassa sense haver-hi realitzat canvis i s’hi continua exercint la mateixa activitat. En el cas que es necessiti reformar el local, redistribuir d’espais, modificar els serveis oferts, etc... primer cal sol·licitar-ne la llicència d’obres corresponent (comunicació prèvia, obra menor o obra major, en funció de les actuacions que calgui realitzar) o el canvi / modificació d’ús.

Són les tipificades en l’annex III de la Llei 20/2009.

A tall d’exemple, hi trobem:

 • Centres veterinaris
 • Fleques amb forns de potència superior a 7,5 KW
 • Carnisseries amb obrador
 • Tallers de reparació mecànica quan no disposen d’instal·lacions de pintura i tractament de superfície.
 • Fusteries, ebenisteries i similars
 • Fabricació de mobles
 • Taller de confecció, calçat, marroquineria i similars

 


Característiques

 • Unitat tramitadora:           Àrea de Medi Ambient
 • Òrgan de resolució:         Alcaldia
 • Lloc de presentació:      Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica. Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de prestació serà a l'Oficina d'assistència en matèria de registres (Plaça Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal: 
  • Títol IV de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
  • Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2016)

 • Preu:  Les taxes que es deriven del tràmit cal fer-les efectives per algun dels mitjans següents:
  • Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària
   IBAN AJUNTAMENT ROSES:    ES46 2100 0138 870200474394
  • Si es fa de manera presencial, amb tarjeta de crèdit o dèbit.
  • Altres sistemes de pagament: domiciliació bancària.

      La taxa a autoliquidar per aquest tràmit és la següent:

- Procediment de transmissió d'activitat sotmesa a Comunicació
  prèvia d'obertura ambiental 
(LPCA - REPAR- annex II Llei 16/2015) 

157,49 €

      La taxa corresponent als residus comercials de l'exercici, s'ingressarà en el mateix moment que s'ingressa
      la taxa per l'inici de l'activitat.

 • Termini màxim de durada del procediment:
 • Efectes del silenci:

Com es fa

Documentació necessària per a la formalització de la Comunicació prèvia d'obertura d'activitats ambientals

Cal presentar al Registre de l'Ajuntament la documentació següent:

En el mateix model d'instància es troba relacionada la documentació complementària que cal presentar, sense la qual no es podrà considerar formalitzada la Comunicació:

 • Comunicació de canvi de titularitat d'activitat ambiental 
 • Declaració conjunta de transmissió de titularitat de l'activitat signada tant per l'antic titular com pel nou
 • Declaració responsable per signar el titular conforme disposa d'un contracte d'assegurances vigent que dóna cobertura a la responsabilitat civil de l'activitat.


Els interessats es responsabilitzen de la veracitat dels documents que presentin.

Documentació resultant:Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet