Esports
Horari d'atenció al públic: De 9.30 h a 14 h

Departament d'Esports i Joventut
Carrer de Tarragona, 81 - Teatre Municipal - 17480 Roses
Tel: + 34 972 25 24 00   Extensió 554
E-mail: administracioesports@roses.cat

BONIFICACIONS CASALS D'ESTIU 2024

1- Bonificació del 20 % en les quotes del servei d’activitats:

    1. Quan els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors al valor de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) que s’estableixi per a cada any multiplicat pel nombre de membres de la unitat familiar.

    2. Per als fills de famílies nombroses.

    3. Per als membres de famílies monoparentals.

    4. Per als fills i/o filles de persones vídues.

    5. Per als nens/es que participen al programa d’acollida de nens sahrauís.

2- Bonificació del 50 % en les quotes del servei d’activitats:

Per a les persones a les quals el Departament de Benestar i Família estigui realitzant una intervenció familiar. Aquesta bonificació podrà arribar al 100% quan els Serveis Socials ho justifiquin basant-se en la situació de risc i en la necessitat urgent dels menors.

3- La quota de servei de menjador i la del servei d'acollida NO s'inclou a les bonificacions.

4- No es podrà gaudir de més d'una bonificació simultàniament.

5- Per a poder gaudir de qualsevol de les bonificacions previstes, cal que la unitat de convivència no tingui deute pendent amb l'Ajuntament en període executiu.

 

PROCEDIMENT PER OBTENIR LA BONIFICACIÓ:

La SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ s’haurà de fer per internet, en el moment de fer la preinscripció, marcant en cada cas, la casella que correspongui.

En els casos de bonificació per ingressos de la unitat familiar inferiors al valor del l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), caldrà omplir l’imprès específic per aquest tipus de bonificació, i entregar-lo degudament signat per tots els membres de la unitat familiar al registre d’entrada de l’Ajuntament de Roses (SAC).

El termini màxim per a la presentació de sol·licituds de bonificacions coincidirà amb el de la formalització de la preinscripció (del 8 a l'11 d'abril per als nens empadronats a Roses i del 18 al 19 d'abril  per la resta d'infants).

Les sol·licituds de bonificació que es presentin fora d’aquest termini o que no aportin la documentació necessària, no seran ateses.

Accions del document