Esports
Horari d'atenció al públic: De 9.30 h a 14 h

Departament d'Esports i Joventut
Plaça Catalunya, 8 - 17480 Roses
Tel: + 34 972 25 24 00
E-mail: administracioesports@roses.cat

BONIFICACIONS CASALS D'ESTIU 2020

1- Bonificació del 20 % en les quotes del servei d’activitats:

    1. Quan els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors al valor del indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) que s’estableixi per a cada any multiplicat pel nombre de membres de la unitat familiar.

    2. Per als fills de famílies nombroses.

    3. Per als membres de famílies monoparentals.

    4. Per als fills i/o filles de persones vídues.

    5. Per als nens/es que participen al programa d’acollida de nens saharauís.

2- Bonificació del 50 % o 100% en les quotes del servei d’activitats:

Gaudiran d’una bonificació del 50% de les quotes del servei d’activitats les persones que el departament de Benestar Social i Família estigui realitzant una intervenció familiar. Aquesta bonificació podrà arribar al 100% quan els serveis socials ho justifiquin en base a la situació de risc i urgent necessitat dels menors.

3- La quota de servei de menjador NO s'inclou a les bonificacions.

4- No es podrà gaudir de més d'una bonificació simultàniament.

5- Per a poder gaudir de qualsevol de les bonificacions previstes, cal que la unitat familiar no tingui deute pendent amb l'Ajuntament.

 

PERSONES AMB DRET A BONIFICACIÓ:

La SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ s’haurà de fer per internet, en el moment de fer la preinscripció, marcant en cada cas, la casella que correspongui.

En els casos de bonificació per ingressos de la unitat familiar inferiors al valor del Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), caldrà omplir l’imprès específic per aquest tipus de bonificació, i entregar-lo degudament signat per tots els membres de la unitat familiar al registre d’entrada de l’Ajuntament de Roses (SAC).

El termini màxim per a la presentació de sol·licituds de bonificacions coincidirà amb el de la formalització de la preinscripció (del 3 al 5 de juny per als nens empadronats a Roses i del 15 al 16 de juny  per la resta d'infants).

Les sol·licituds de bonificació que es presentin fora d’aquest termini o que no aportin la documentació necessària, no seran ateses.

Per a poder gaudir de qualsevol de les bonificacions previstes cal que la unitat familiar no tingui deute pendent amb l'Ajuntament.

Accions del document