Esports
Horari d'atenció al públic: De 9.30 h a 14 h

Departament d'Esports i Joventut
Carrer de Tarragona, 81 - Teatre Municipal - 17480 Roses
Tel: + 34 972 25 24 00   Extensió 554
E-mail: administracioesports@roses.cat

PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ ALS CASALS 2024

Totes les inscripcions es faran per  INTERNET , les 24 hores a l'adreça web  inscripcions.roses.cat

  

TUTORIAL :                  Guia de com fer  la inscripció als Casals Municipals d'Estiu 2024

1. FASE DE PREINSCRIPCIÓ/RESERVA DE PLAÇA :

Procediment: Es farà la preinscripció als casals de juliol i agost i el pagament de la/les matrícules corresponents.

1. a - Fase de preinscripció per als infants EMPADRONATS a Roses.

S’obrirà una primera fase de preinscripció per a tots aquells infants EMPADRONATS a Roses que es vulguin inscriure als casals municipals.

Dates de les preinscripcions: del 8 a l'11 d'abril de 2024

LLOC:

Per internet, les 24h, (a partir de les 9:00 h del dilluns 8 d'abril) a l'adreça web: inscripcions.roses.cat .

PLACES LIMITADES :

Finalitzat el període de preinscripció, en aquelles activitats on la demanda superi l’oferta de places disponibles, se seguirà el criteri següent:

  • Si els preinscrits empadronats a Roses superen el nombre de places disponibles, es realitzarà un sorteig públic entre els mateixos empadronats. Qui no obtingui plaça es posarà en llista d'espera.

 

IMPORTANT: En aquelles activitats en què s’hagi de realitzar sorteig, als preinscrits que quedin fora (sense plaça definitiva) se’ls retornarà l’import de la matrícula al número de compte que hagin facilitat prèviament en la fase de preinscripció. En cas de renúncia de l’interessat, però, no es procedirà a la devolució de l’import pagat en concepte de matrícula.

 

  • 1. b - Fase de preinscripció per a la resta d’infants.

En el cas que després de la fase prèvia, restin places vacants, s’obrirà una segona fase de preinscripció per a tota la resta d’ infants que es vulguin inscriure als casals municipals.

Dates de les preinscripcions: del 18 al 19 d'abril de 2024 

 

 

2. INSCRIPCIÓ DEFINITIVA :

Dates inscripció definitiva: Del 20 al 24 de maig 2024

LLOC:

Per internet, les 24h, (a partir de les 9:00h del dilluns 20 de maig) a l'adreça web: inscripcions.roses.cat .

 

3. PAGAMENT DE LES PREINSCRIPCIONS I INSCRIPCIONS

Termini de pagament:

El termini de pagament de les matrícules de preinscripcions tant per al mes de juliol com per al mes d’agost finalitza el dia 19 d'abril de 2024.

El termini de pagament de les quotes, el servei de menjador i d'acollida i de les bonificacions que siguin aplicables per als casals dels mesos de juliol i agost serà el dia 30 de maig de 2024.

 

PROCEDIMENT :

En línia, en el moment de fer la preinscripció i la inscripció o per mitjà del codi de barres a www.roses.cat (Tràmits / pagament d'impostos on-line), també per “Línia Oberta” de la Caixa o des de qualsevol caixer automàtic de la Caixa (ServiCaixa).

 

MOLT IMPORTANT:

- Si no es fa el pagament en el termini corresponent es perdrà la plaça.

- En cas de renúncia, no es farà la devolució de l'import pagat en concepte de matrícula.

 ** Documentació que cal aportar

Si el nen/a s’inscriu per primera vegada, s’haurà d’adjuntar, durant el període d’inscripció, una fotocòpia de la targeta sanitària.
 

PROCEDIMENT PER OBTENIR LA BONIFICACIÓ:

La SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ s’haurà de fer per internet, en el moment de fer la preinscripció, marcant en cada cas, la casella que correspongui.

En els casos de bonificació per ingressos de la unitat familiar inferiors al valor de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), caldrà omplir l’imprès específic per aquest tipus de bonificació, i entregar-lo degudament signat per tots els membres de la unitat de convivència al registre d’entrada de l’Ajuntament de Roses (SAC).

El termini màxim per a la presentació de sol·licituds de bonificacions coincidirà amb el de la formalització de la preinscripció (del 8 a l'11 d'abril per als nens empadronats a Roses i del 18 al 19 d'abril de 2024 per a la resta d'infants).

Les sol·licituds de bonificació que es presentin fora d’aquest termini o que no aportin la documentació necessària, no seran ateses.

La presentació de sol·licitud comportarà l'Autorització a l'Ajuntament de Roses perquè pugui verificar i acreditar mitjançant certificats telemàtics que es compleixen les condicions que donen dret a la bonificació (títols, estar al corrent de les obligacions tributàries, etc.).

La quota de servei de menjador i la del servei d’acollida NO s'inclou a les bonificacions.

No es podrà gaudir de més d'una bonificació simultàniament.

Per a poder gaudir de qualsevol de les bonificacions previstes cal que la unitat de convivència no tingui deute pendent amb l'Ajuntament en període executiu.

Accions del document