Esports
Horari d'atenció al públic: De 9.30 h a 14 h

Departament d'Esports i Joventut
Plaça Catalunya, 8 - 17480 Roses
Tel: + 34 972 25 24 00
E-mail: administracioesports@roses.cat

PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ ALS CASALS 2020

 

Totes les inscripcions es faran per  INTERNET , les 24 hores a l'adreça web  inscripcions.roses.cat

  

TUTORIAL :                  Guia de com fer  la inscripció als Casals Municipals d'Estiu 2020

1. FASE DE PRE INSCRIPCIÓ/RESERVA DE PLAÇA :

Procediment: Es farà la preinscripció als casals de juliol i agost i el pagament de la/les matrícules corresponents.

1. a - Fase de preinscripció per als infants EMPADRONATS a Roses.

S’obrirà una primera fase de preinscripció per a tots aquells infants EMPADRONATS a Roses que es vulguin inscriure als casals municipals.

Dates de les preinscripcions: del 3 al 5 de juny de 2020

LLOC:

Per internet, les 24h, (a partir de les 9,00h del dimecres 3 de juny) a l'adreça web: inscripcions.roses.cat .

PLACES LIMITADES :

Finalitzat el període de preinscripció, en aquelles activitats on la demanda superi l’oferta de places disponibles, se seguirà el criteri següent:

  • Si els preinscrits empadronats a Roses superen el nombre de places disponibles, es prioritzarà la inscripció d’aquells infants, els pares o tutors dels quals hagin de treballar els 2 i no en puguin tenir cura durant l’horari del casal. Aquesta circumstància s’acreditarà amb un certificat de convivència i una còpia dels contractes d’ambdós. 

  • Un cop comprovat aquest aspecte, si hi ha places vacants, es realitzarà un sorteig públic entre els mateixos empadronats. Qui no obtingui plaça es posarà en llista d’espera.

  • 1. b - Fase de preinscripció per a la resta d’infants.

En el cas que després de la fase prèvia, restin places vacants, s’obrirà una segona fase de preinscripció per a tota la resta d’ infants que es vulguin inscriure als casals municipals.

Dates de les preinscripcions: del 15 al 16 de juny de 2020

  • Si els preinscrits en aquesta fase superen el nombre de places disponibles, es realitzarà un sorteig públic entre els preinscrits.

 

IMPORTANT: En aquelles activitats en què s’hagi de realitzar sorteig, als preinscrits que quedin fora (sense plaça definitiva) se’ls retornarà l’import de la matrícula al número de compte que hagin facilitat prèviament en la fase de preinscripció. En cas de renúncia de l’interessat, però, no es procedirà a la devolució de l’import pagat en concepte de matrícula.

 

2. INSCRIPCIÓ DEFINITIVA :

Dates inscripció definitiva: Del 17 al 19 de juny 2020

LLOC:

Per internet, les 24h, (a partir de les 9,00h del dimecres 17 de maig) a l'adreça web: inscripcions.roses.cat .

 

3. PAGAMENT DE LES PREINSCRIPCIONS I INSCRIPCIONS

Termini de pagament:

El termini de pagament de les matrícules de preinscripcions tant per al mes de juliol com per al mes d’agost finalitza el dia 10 de juny de 2020.

El termini de pagament de les quotes per als casals del mes de juliol serà el dia 25 de juny.

El termini de pagament de les quotes per als casals del mes d’agost serà el dia 23 de juliol.

Així mateix, si s’han portat a terme les inscripcions i, per no haver-se arribat a la fase 3 del desconfinament, s’ha d’anul·lar l’activitat, els imports abonats es retornaran d’ofici.

 

PROCEDIMENT :

En línia, en el moment de fer la preinscripció i la inscripció o per mitjà del codi de barres a www.roses.cat (Tràmits / pagament d'impostos on-line), també per “Línia Oberta” de la Caixa o des de qualsevol caixer automàtic de la Caixa (ServiCaixa).

 

MOLT IMPORTANT:

- Si no es fa el pagament en el termini corresponent es perdrà la plaça.

- En cas de renúncia, no es farà la devolució de l'import pagat en concepte de matrícula.

 ** Documentació que cal aportar

  1. Si el nen/a s’inscriu per primera vegada, s’haurà d’adjuntar, durant el període d’inscripció, una fotocòpia de la targeta sanitària.
  2. Documentació indispensable per formalitzar la inscripció ** :

En aplicació de les recomanacions sanitàries (COVID-19) per fer efectiva la inscripció, els interessats hauran de presentar:

  • Declaració responsable que acrediti l’estat de salut del participant (model de la Direcció General de Joventut), i
  • Fotocòpia acreditativa del carnet de vacunes conforme sestà al dia de les vacunes pròpies de ledat del participant (o declaració responsable).

MOLT IMPORTANT:

**Si no es presenten aquests documents, sinvalidarà la inscripció i es perdrà la plaça

 

PERSONES AMB DRET A BONIFICACIÓ:

La SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ s’haurà de fer per internet, en el moment de fer la preinscripció, marcant en cada cas, la casella que correspongui.

En els casos de bonificació per ingressos de la unitat familiar inferiors al valor del Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), caldrà omplir l’imprès específic per aquest tipus de bonificació, i entregar-lo degudament signat per tots els membres de la unitat familiar al registre d’entrada de l’Ajuntament de Roses (SAC).

El termini màxim per a la presentació de sol·licituds de bonificacions coincidirà amb el de la formalització de la preinscripció (del 3 al 5 de juny per als nens empadronats a Roses i del 15 al 16 de juny de 2020 per a la resta d'infants).

Les sol·licituds de bonificació que es presentin fora d’aquest termini o que no aportin la documentació necessària, no seran ateses.

Per a poder gaudir de qualsevol de les bonificacions previstes cal que la unitat familiar no tingui deute pendent amb l'Ajuntament.

Accions del document