Participació Ciutadana
Horari d'atenció al públic: 9.30 h a 14 h

Pl. de Catalunya 12 

Telèf.: 972 25 24 00 Extensió 214

Normativa

NORMATIVA SOBRE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 

Reglament Orgànic Municipal (ROM)

 

La normativa que regula el dret a la informació i participació ciutadana està recollida al capítol quart del títol primer del Reglament Orgànic Municipal (ROM), el qual va ser aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament a la sessió ordinària del dia 29 de novembre de 2004 (BOP núm. 242 de 20 de desembre de 2004). Així doncs, en els articles 70 i 71 s'estableix:     

 "Article 70.- Constitució

 1.- Amb la finalitat de fer efectiva i canalitzar la participació dels ciutadans i de les associacions ciutadanes en els assumptes municipals, el Ple de la corporació, a proposta de l'alcaldia o el regidor/ora que es delegui, podrà crear consells sectorials de participació que es refereixin a una matèria concreta.

 2.- La composició, l'organització i els assumptes a tractar seran establertts en l'acord de la seva creació. Així mateix, es podran aprovar reglaments específics que regulin aquests aspectes i el seu funcionament.

  Article 71.- Funcions

 1.- Corresponen als òrgans de participació ciutadana les funcions que en cada cas els atribueixen l'acord de creació i els seus respectius reglaments".

 

 

Reglament de Participació Ciutadana 

 

Així mateix, amb l'objecte de desenvolupar el Títol Primer, Capítol Quart (art. 70) del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de 20 de desembre de 2004, es va aprovar el Reglament de Participació Ciutadana (BOP núm. 160 de 20 d'agost de 2012) que té per objecte la promoció i el desenvolupament de la democràcia participativa a la vila de Roses.

 

El reglament de participació ciutadana parteix de la consideració que és un dret de tots els ciutadans i ciutadanes a participar en el procés de presa de decisions sobre els assumptes públics que els afectin. Al llarg de l'articulat del reglament, s'estableixen els canals d'accés dels ciutadans a la informació sobre la política i la gestió municipal, la creació de punts de trobada i debat entre el govern local i la ciutadania, la participació en la gestió dels serveis públics locals, o el foment del desenvolupament i la millora del teixit associatiu rosinc.

 

Accions del document