Seguretat Ciutadana
Horari d'atenció al públic: Policia Local 24 h

Contacte Policia Local 24h

Telf.: 972 15 37 15

C. Tarragona núm. 64

FAX 972 15 20 33 / e-mail: policia@roses.cat

Serveis d'atenció al ciutadà

Servei d'atenció al ciutadà (24h) :

-Emergències i accidents (auxili i ajut al ciutadà)

-Mediació conflictes privat

-Gestió incidències de la via pública

-Avís / informació (carrers, farmàcia de guàrdia,...)

-Servei Objectes perduts (custodia i retorn dels objectes amb identificació)

-Servei Animals extraviats

-Servei de custòdia de Claus de teleassistència de la Creu Roja, Televida

-Policia administrativa: venda ambulant, molèsties establiments...

 


 

Servei de Trànsit i Seguretat Viària:

- Sol·licituds de talls de carrer temporals

- Regulació del trànsit: col·legis, esdeveniments esportius,...

- Confecció atestats de trànsit

- Senyalització eventual

- Reparació de senyals

- Obertura zones peatonals

- Controls preventius

- Denúncies de trànsit

- Servei Grua i dipòsit municipal : guals, càrrega i  descàrrega, vehicles abandonats,

 


 

Serveis administratius:

- Registre actuacions

- Aixecament d’actes : venda ambulant, establiments, danys vehicles, sorolls, animals,...

- Emissió informes: accidents de trànsit, absentisme escolar,...

- Tramesa d’informes d’accidents a les companyies asseguradores.

- Justificant de presència (vacances, eleccions)

També realitzem serveis per a altres administracions públiques com per exemple els jutjats, Agència Tributària i a petició d’altres departaments de l’Ajuntament

Accions del document