Seguretat Ciutadana
Horari d'atenció al públic: Policia Local 24 h

Contacte Policia Local 24h

Telf.: 972 15 37 15

C. Tarragona núm. 64

FAX 972 15 20 33 / e-mail: policia@roses.cat

Coneix la protecció civil

La protecció civil es defineix com el conjunt d’accions  dirigides a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant de situacions de greu risc col·lectiu de catàstrofes i de calamitats públiques.

Així doncs destaquem la importància del desenvolupament de les accions preventives per tal de poder evitar aquestes situacions d’emergència i/o disminuir els seus efectes i millorar la resposta d’actuació per poder restablir la normalitat més ràpidament.

Dintre d’aquestes accions preventives tindríem la planificació de la resposta davant les situacions  del risc (plans de protecció civil, plans autoprotecció) i la millora de la informació de les persones i els col·lectius que poden ser afectats (campanyes informatives).


Accions del document