Seguretat Ciutadana
Horari d'atenció al públic: Policia Local 24 h

Contacte Policia Local 24h

Telf.: 972 15 37 15

C. Tarragona núm. 64

FAX 972 15 20 33 / e-mail: policia@roses.cat

Plans d'autoprotecció

Els Plans d'autoprotecció són documents que preveu una determinada activitat, instal·lació, centre, establiment o dependència (que pot ser pública o privada), les emergències que es poden produir com a conseqüència de la pròpia activitat i les mesures de resposta davant de situacions de risc, catàstrofes i calamitats públiques que poden esdevenir-se..

En el Decret 30/2015, de 3 de març, s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. I el responsable és el titular de la instal·lació.

Clicar aquí per a més informació

Accions del document