Seguretat Ciutadana
Horari d'atenció al públic: Policia Local 24 h

Contacte Policia Local 24h

Telf.: 972 15 37 15

C. Tarragona núm. 64

FAX 972 15 20 33 / e-mail: policia@roses.cat

Plans de protecció civil

El municipi de Roses disposa de diferents plans de protecció civil municipals que integrats en el Pla de Protecció Civil de Catalunya de la Generalitat de Catalunya preveuen i planifiquen les emergències en l’àmbit del municipi.

Actualment, els plans de protecció civil de Roses homologats per la Generalitat de Catalunya són:

-Pla bàsic d’emergència municipal
-Pla d’actuació municipal per incendis forestals (INFOCAT)
-Pla d’actuació municipal per inundacions (INUNCAT)
-Pla d’actuació municipal per transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT)
-Pla d’actuació municipal per nevades (NEUCAT)
-Pla d’actuació municipal per episodis de contaminació accidental de les aigües marines (CAMCAT)
-Pla d’actuació municipal per a emergències sísmiques (SISMICAT)

Aquests plans es van revisant i actualitzant periòdicament per tal de millorar la seva eficàcia.

Clicar aquí per a veure els plans de protecció civil en tràmit

Accions del document