Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE (PL10013EN)

Aprovació definitiva CTU 13.06.2013 | Donada conformitat CTU 11.02.2014 
Publicació 16.04.2014

MEMÒRIA I NORMES URBANÍSTIQUES

ANNEXES

PLÀNOLS

Acord AD CTU 13.06.2013 | Acord DC CTU 11.02.2014 | Publicació DOGC 6605 16.04.2014

Accions del document