Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

Projecte de reurbanització de la plaça Catalunya i el carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer (PU13006OT)


L'objecte de l'actuació és reurbanitzar l’àmbit de la plaça de Catalunya i el carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, concretament el tram comprès entre la Rambla Ginjolers, l’avinguda de Rhode i el carrer de Josep Cervera i Bret, definir les noves seccions tipus de calçada i voreres, tot respectant les alineacions del planejament vigent i les establertes en el projecte d’urbanització dels altres carrers o dels trams en projecte.Bàsicament consistirà en la substitució de la xarxa d’aigua, si cal; soterrament dels passos de carrers de les instal·lacions aèries com la baixa tensió i la telefonia; l’obra civil per a les instal·lacions de telecomunicacions; completar la xarxa de gas amb les escomeses que hi manquen; nova instal·lació de l’enllumenat públic amb lluminàries de baix manteniment i consum i que s’adaptin a la Llei de contaminació lumínica; construcció d’una nova xarxa de recollida d’aigües superficials connectada a la xarxa de pluvials existent; instal·lació de la xarxa de reg i plantació d’arbres; la pavimentació dels espais, la implantació dels elements singulars com guals i escocells i la instal·lació de jocs infantils dins les seves àrees reservades. La superfície total que comprèn l’àmbit d’actuació abans esmentat i és d’uns 7.800m2


PROJECTE DOC 1 | MEMÒRIA I ANNEXOS 1

PROJECTE DOC 1 | MEMÒRIA I ANNEXOS 2

PROJECTE DOC 1 | MEMÒRIA I ANNEXOS 3

PROJECTE DOC 2 | PLÀNOLS 1

PROJECTE DOC 2 | PLÀNOLS 2

PROJECTE DOC 3 | PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PROJECTE DOC 4 | PRESSUPOST

PROJECTE DOC 5 | PROJECTES PARCIALS I ALTRES DOCUMENTS COMPLEMENTARIS

Aprovació definitiva JGL 06.06.2016


Imatges abans de fer les obres

         

Accions del document