DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATÈRIA DE SALUT ALIMENTÀRIA

Què és el tràmit de Declaració Responsable en Matèria de Salut Alimentària? 
 

És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

Se sotmeten a aquest règim els establiments i les empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, o a col·lectivitats. Aquests establiments també hi estan sotmesos quan subministren a altres establiments d’aquestes mateixes característiques, i es tracti d’una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l’àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d’iguals característiques o finalitat que defineixi l’autoritat competent corresponent.

En quin moment s'ha de presentar la Declaració Responsable en Matèria de Salut Alimentària?  

S’ha de presentar juntament amb la comunicació prèvia o declaració responsable de l’establiment si està subjecte a algun d’aquests règims.

Abans de l’inici de l’activitat si l’establiment està subjecte a llicència.


Característiques

Unitat tramitadora: Àrea de Medi Ambient

Lloc de presentacióLes persones jurídiques estan obligades a presentar la sol.licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica. Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà a l'Oficina d'assistència en matèria de registres (Plaça Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica (cliqueu el link).

Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica

Normativa legal: 

  • Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments.
 

Preu: Les taxes que es deriven del tràmit cal fer-les efectives per algun dels mitjans següents:

  • Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària
   IBAN AJUNTAMENT ROSES:    ES46 2100 0138 870200474394

En realitzar la transferència cal indicar, com a concepte de la transferència, les següents dades: 
            - Alimentari + el nom i número de carrer de l'activitat.

  • Si es fa de manera presencial, amb tarjeta de crèdit o dèbit.

La taxa a autoliquidar per aquest tràmit és la següent, d'acord amb l'Ordenança fiscal núm. 10 article A) d)

- Tramitació d’autoritzacions, traspassos, concessions o similars, no inclosos en d’altres epígrafs d’aquesta ordenança  

 

        83,18 €


Com es fa

 • Documentació necessària per a la formalització de la Declaració responsable en matèria de salut alimentària

Formulari de Declaració responsable en matèria de salut alimentària degudament emplenat. 

- Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
- Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.
 
 • Termini de resolució

No hi ha resolució.

 • Silenci administratiu

No opera.

 • Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

 • Altra informació d'interès

Quan el servei tècnic municipal comprovi les dades que hi ha a la declaració responsable i detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial, el servei tècnic municipal elevarà proposta a l'òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada, dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la declaració.Accions del document