Promoció Econòmica
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

Carrer de Madrid, 1
Telèf: 972 152 521
promocioeconomica@roses.cat

Ajuts per a projectes i actuacions dins del programa Emprendetur (recerca, desenvolupament i innovació en el sector turístic)

Organisme atorgant  MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Objecte  Es convoca la concessió de les ajudes per al programa Emprendetur R + D + i per a l'exercici 2013, format per les línies Emprendetur R + D i Emprendetur Desenvolupament de Productes Innovadors. 

L'àmbit material d'aquesta ordre s'articula al voltant de les següents àrees i programes del Pla Nacional i Integral del Turisme: 
a) Empredetur R + D. 
b) Emprendetur Desenvolupament de Productes Innovadors. 

Les actuacions relacionades en aquesta ordre tenen com a finalitat contribuir a la consecució dels objectius del Pla Nacional i Integral de Turisme 2012-2015. En aquest sentit, constitueixen objectius prioritaris: 
a) Donar suport a la recerca i desenvolupament aplicat a productes del sector turístic. 
b) Enfortir els processos d'I + D + I en el sector turístic. 
c) Impulsar el desenvolupament de productes turístics innovadors que millorin la competitivitat i rendibilitat del sector turístic espanyol. 
d) Facilitar a les empreses l'accés a desenvolupaments innovadors per a la millora dels seus productes turístics amb la finalitat de la internacionalització dels mateixos.
Beneficiaris  Les persones físiques residents a Espanya i les empreses legalment constituïdes a Espanya.
Accions subvencionables Podran ser objecte de les ajudes els projectes i models de negoci que s'adeqüin als àmbits de coneixement científic tecnològic del sector turístic especificats en l'annex I de l'Ordre IET/2481/2012, de 15 de novembre.
Despeses subvencionables Les ajudes previstes per a suport al programa Emprendetur R + D + i es destinaran a cobrir les despeses que estiguin directament relacionats amb el desenvolupament del projecte o actuació per al qual s'hagin concedit. Aquestes ajudes podran aplicar-se als següents conceptes: 
a) Despeses de personal. 
b) Costos d'instrumental i material inventariable, en la mesura i durant el període en què s'utilitze per al projecte. 
c) Costos d'investigació contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes a preus de mercat. 
d) S'estableix la compensació de les despeses generals i la seva imputació al projecte en un tant alçat màxim del 10% dels costos totals de personal del projecte, sense necessitat de justificació.
e) Altres despeses de funcionament, inclosos costos de material, subministraments i productes similars que es derivin directament de l'activitat del projecte.
Termini de realització Els projectes i models de negoci, o si no n'hi les despeses finançades amb càrrec als préstecs, hauran d'haver començat a executar-se amb posterioritat a la data de publicació de la present convocatòria. Així mateix, el termini màxim d'execució de projectes i models de negoci serà d'1 any, podent incloure entre les despeses finançables totes aquelles que s'hagin realitzat amb anterioritat a la finalització de l'esmentat termini.
Dotació pressupostària La quantia màxima destinada a finançar aquesta convocatòria serà de 25 milions d'euros, per a la Línia Emprendetur R + D, i de 25 milions d'euros, per a la Línia Emprendetur Desenvolupament de Productes Innovadors, en un únic termini de presentació de sol·licituds per a ambdues línies.
Quantia  Les ajudes tindran la forma de préstecs reemborsables. L'import dels préstecs a concedir serà de fins a un màxim del 75 per cent del pressupost finançable de l'actuació, sense que la quantitat finançada pugui superar la xifra de 1.000.000 euros. 

Els préstecs tindran un tipus d'interès del 3,74%, i un termini d'amortització de cinc anys (dos anys opcionals de carència i tres anys d'amortització).
Lloc de presentació Les sol·licituds es presentaran en el Registre electrònic del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Termini de presentació El termini de presentació de sol · licituds serà d'un mes comptador a partir del dia següent a la publicació d'aquesta resolució en el «Butlletí Oficial de l'Estat».
Normativa

Accions del document