Promoció Econòmica
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer de Madrid, 1
Tel: 972 152 521
promocioeconomica@roses.cat

Cessió sala Àrea de Promoció Econòmica

 
Tràmits per demanar la utilització de la Sala:
 
 • Documentació necessària:

  1. Memòria de l'activitat 

  2. En el cas que l'entitat no figuri inscrita en el Registre Municipal d'Associacions o alteració de les dades que hi figuren, o bé quan es tracti d'una persona física:

  - Fotocòpia del CIF/NIF de l'entitat o de la persona física sol·licitant.
  - Fotocòpia del DNI de la persona representant de l'entitat.
  - Fotocòpia de la constitució i estatuts de l'entitat, degudament inscrita al Registre corresponent.
  - Còpia de l'autoliquidació de la taxa corresponent (per hora o fracció 59,88€ amb un màxim de 170,00€/dia)

 • Documentació resultant: Notificació decret d'alcaldia.

 

Model d'instància

Model de memòria de l'activitat

Accions del document