Ensenyament
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h. Cal demanar cita prèvia a citaprevia.roses.cat

Plaça de Catalunya, 12 

correu electrònic: ensenyament@roses.cat

 Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 563 / 564

Programa municipal d'absentisme escolar

 

L’Any 2009 el Ple Municipal va aprovar el Protocol d'absentisme escolar i d’ençà aquella data l’àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament, en compliment  de la llei 7/85 reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, a partir dels quals s’estableix que el municipi té competències  “(...) per la participació en la vigilància de l’escolaritat obligatòria”, ha assumit les gestions relatives a la  gestió i dinamitzacio del mateix, a partir d’un pla d’actuació que determina els diferents nivells d’intervenció dels agents locals que hi actuen.

 

El Protocol és fruit d’un treball de consens entre els diferents agents de la comunitat educativa de Roses. Està formulat per tal que actui com a marc de referència per planificar i coordinar totes les actuacions orientades a prevenir o intervenir en situacions d’absentisme escolar, amb l’objectiu de garantir una correcta escolarització per a tots els infants i joves del municipi , en el període d’edat comprès entre els 3 i els 16 anys.A la pràctica, es tradueix en un treball coordinat entre la nostra àrea, les escoles i instituts, els equips d’assesorament pedagògic,  i si s’escau, els serveis socials municipals,  l’àrea bàsica de salut, la policia local  o els Mossos d’Esquadra. D’aquesta tasca, i amb el paper actiu de les famílies,  en sorgirà un pla de treball  orientat a la resolució de la situació.


L’objectiu últim de totes les actuacions és garantir el dret a l’educació de tot infant i jove.

Accions del document