Ensenyament
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h. Cal demanar cita prèvia a citaprevia.roses.cat

Plaça de Catalunya, 12 

correu electrònic: ensenyament@roses.cat

 Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 563 / 564

Curs d'estiu de les llars d'infants municipals 2023

 INSCRIPCIÓ AL CURS D'ESTIU  2023

 

Llars d'infants municipals "El Franquet" i "El Cavallet de Mar"

Mes de juliol - de l'1 al 31 de juliol

Mes d'agost - de l'1 al 29 d'agost

 

INFORMACIÓ GENERAL

 

Totes les inscripcions es faran per INTERNET, les 24 hores a l'adreça web inscripcions.roses.cat 

Si no heu utilitzat mai aquesta web per fer la inscripció, premeu TUTORIAL 

 

Qui pot assistir: 

Els alumnes matriculats a les llars d'infants municipals "El Cavallet de Mar" i "El Franquet" durant el curs 2022-2023.

 

Qui pot fer la inscripció:

Pare, mare o tutor/a legal.

 

Lloc de realització del curs estiu:

En cas de que es pugui reubicar tots els alumnes en una sola llar, es farà a llar "El Franquet" únicament.

 

Horari lectiu serà:

Matí:

De 8.30 h a 9.30 h, acollida dels nens/es.

De 8.30 h a 11.45 h, servei de llar.

De 11.45 h a 12 h, sortida.

 

De 12 h a 15 h, servei de menjador.

 

Tarda:

De 15 h a 15.15 h,  entrada.

De 15 h a 17 h,  servei de llar.

De 16.30 h  a 17 h,  sortida.

 

Condició que cal complir per assistir al curs d'estiu:

Abans de l'inici del curs d'estiu, es comprovarà si es troba al corrent de pagament del preu públic de les llars d'infants, o en el seu cas, disposar del corresponent acord de fraccionament o ajornament.

 

CALENDARI D'INSCRIPCIONS:

  • Dates: els dies 9, 10 i 11 de maig de 2023
  • LlocPer internet, les 24h,  a l'adreça web: inscripcions.roses.cat.

 

Pagament inscripció:

 

a. Matrícula alumnes I0, I1 i I2, per mes.................................................. 25,00 €

b. Quota de permanència alumnes I0, I1 i I2, per mes ............................ 125,00 €

c. Servei de menjador, per dia.................................................................... 6,50 €

 

La quota de juliol i les matricules del mes o dels mesos d'assistència s'hauran d'abonar en el moment de fer la inscripció i com a màxim l'11 de maig de 2023.

 

La quota d'agost es podrà abonar en el moment de fer la inscripció o com a màxim el dia 15 de juliol. Caldrà treure la carta de pagament per la web de l'ajuntament de Roses, inscripcions.roses.cat.

 

Bonificacions:

El termini màxim per a la presentació de sol·licituds de bonificació per al curs d’estiu dels alumnes que hagin assistit durant el curs escolar serà el mes d’abril de cada any.  

Gaudiran d’una bonificació del 50% de les quotes de permanència les persones que el departament de Benestar Social i Família estigui realitzant una intervenció familiar. Aquesta bonificació podrà arribar al 100% quan els serveis socials i el departament d’educació ho justifiquin en base a la situació de risc i urgent necessitat dels menors.

S’estableix una bonificació del 35% en les quotes de permanència:


a) Quan els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors al valor del Indicador de renda de
suficiència de Catalunya (IRSC) que s’estableixi per a cada any multiplicat pel nombre de
membres de la unitat familiar.
b) Per als fills de famílies nombroses
c) Per a membres de famílies monoparentals
d) Per als fills i/o filles de persones vídues.
e) Per al segon fill/a o més inscrits simultàniament al servei de la llar d’infants.
f) Per als alumnes/as que disposin d’un certificat de discapacitat emès pels Serveis de Valoració i Orientació de Persones amb Discapacitat (CAD Girona) del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

No es podrà gaudir de més d’una bonificació simultàniament.

 

Procediment pagament:

 

En línia, en el moment de fer la matrícula o per mitjà del codi de barres a www.roses.cat (Tràmits / pagament d'impostos on-line), també per “Línia Oberta” de la Caixa o des de qualsevol caixer automàtic de la Caixa (ServiCaixa).

 

Un cop pagada la inscripció, cal anar a la Llar corresponent, durant la mateixa setmana que s'ha realitzat la inscripció, a presentar el document de pagament.

  

 

MOLT IMPORTANT:

  • Si no es fa el pagament en el termini corresponent es perdrà la plaça.
  • La matriculació en el curs d'estiu suposarà la reserva de plaça. En cas de renúncia, no es procedirà la devolució de l'import pagat en concepte de matrícula.

Accions del document