Ensenyament
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h. Cal demanar cita prèvia a citaprevia.roses.cat

Plaça de Catalunya, 12 

correu electrònic: ensenyament@roses.cat

 Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 563 / 564

Preinscripció i matrícula, curs 2023-24

ESCOLA MUNICIPAL DE FORMACIÓ D'ADULTS

Preinscripció i matrícula, curs 2023-2024

 

PREINSCRIPCIONS I INFORMACIÓ CURSOS

ESCOLA MUNICIPAL D'ADULTS

C. Dr. Ferran, 2. Edifici Mercat Cobert Municipal, 1 Tel. 972 25 35 00 (Cita prèvia)

Període de presentació de sol·licituds: del 20 al 28 de juny de 2023.

 

MATRICULES:

OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ (Ajuntament de Roses - Àrea d’Ensenyament)

Pl. Catalunya, 13 2n pis - Tel. 972 25 24 00, ext. 8563 (Cita prèvia)

IMPORTANT: La no formalització de la matrícula de l’alumne/a en el període establert comporta la pèrdua de la plaça

 

- 1r període de matrícula dels alumnes admesos: del 12 al 22 de juliol de 2023, ambdós inclosos.
- 2n període de m atrícula dels alumnes admesos: del 4 al 8 de setembre de 2023, ambdós inclosos.

 

 

Calendari de preinscripció i matrícula

Per a tots els ensenyaments:
- Publicació de l'oferta d'ensenyaments: 24 de maig de 2023.
- Publicació de l'oferta de places: 15 de juny de 2023.
- Període preferent d'informació i orientació als alumnes nous: durant el mes de juny de 2023.
- Període de presentació de sol·licituds: del 20 al 28 de juny de 2023.
- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 4 de juliol de
2023 a partir de les 14 hores.
- Sorteig: 5 de juliol del 2023 a les 11 hores als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta,
202-220, Barcelona).
- Termini per presentar una reclamació: del 4 al 7 de juliol de 2023.
- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació : 11 de juliol de 2023 a les 14
hores.
- Publicació, per activitats, de les llistes d'admesos i exclosos i de la llista d'espera: 14 de juliol de 2023 a les
14 hores.

- 1r període de matrícula dels alumnes admesos: del 12 al 22 de juliol de 2023, ambdós inclosos.
- 2n període de m atrícula dels alumnes admesos: del 4 al 8 de setembre de 2023, ambdós inclosos.

Mitjançant el sistema de cita prèvia. L’àrea d’Ensenyament gestionarà el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies, utilitzant l’eina corporativa o el telèfon.
- Matrícula dels alumnes de la llista d'espera: a partir del 12 de setembre de 2023..

 

Per demanar la cita prèvia cal trucar de 9,30 a 14h a l’escola d’adults, tel. 972 253500. O sol·licitar-la per correu electrònic a earoses@roses.cat

Requisits de la cita prèvia: es portarà a terme a les dependències de l’escola d’adults. Ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions ( preferiblement, una sola persona). Cal portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar. 

 

Totes les llistes es podran consultar a través de www.roses.cat

 

DOCUMENTACIÓ

Avaluació inicial

Entrevista per conèixer els antecedent acadèmics de l'alumne/a les competències, els objectius i les disponibilitats i, si escau, en un prova que en permet acreditar els coneixements públics.

Per a realitzar l'avaluació inicial cal adreçar-se al Centre de Formació d'Adults de Roses a través de cita prèvia

Que cal presentar en tots els casos:

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el consentiment del pare o mare o tutor legal del menor. Si està en situació d'acolliment, la resolució del Departament de Drets Socials.

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Per als cursos de preparació per a les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà cal entregar:

 • Certificació de la qualificació mitjana obtinguda dels tres primers cursos de l'educació secundària obligatòria.

 

Per als alumnes menors d’edat d’edat (16-18 anys) que han d’al·legar-ho en cas que sol·licitin incorporar-se de manera excepcional a l’Escola d’adults.

 

Criteris de prioritat

Té preferència per cursar aquests ensenyaments

 1. Qui visqui o treballi en el mateix municipi on està situat el centre o l'aula.

 2. Qui visqui o treballi en un municipi proper al municipi del centre o aula, on no hi hagi oferta pública de formació d'adults dels ensenyaments que se sol·liciten.

 3. Qui hagi cursat i superat un programa de formació i inserció.

   

Segons les circumstàncies de cada sol·licitant, també cal presentar:

 • Persones amb contracte laboral: document que acrediti la seva afiliació a la Seguretat Social (si no tenen obligació d'estar afiliats, el certificat del familiar titular de l'empresa i la declaració dels tutors legals).

 • Persones en procés d'obtenció d'un permís de treball: documentació acreditativa corresponent.

 • Esportistes d'alt rendiment que comparteixen ensenyaments: certificat acreditatiu expedit pel Consell Català de l'Esport.

 • Persones que han cursat i superat un programa de formació i inserció (PFI): certificat en què consti que l'han cursat.

 

Criteris específics:

Té preferència per cursar aquests ensenyaments:

 • Qui viu o treballa al mateix municipi on es troba situat el centre o l'aula.
 • Qui viu o treballa en un municipi proper al municipi del centre o aula, on no hi hagi oferta pública de formació d'adults dels ensenyaments que se sol·liciten.
 • Qui ha cursat i superat un programa de formació i inserció.

Accions del document