Participació Ciutadana
Horari d'atenció al públic: 9.30 h a 14 h

Pl. de Catalunya 12 

Telèf.: 972 25 24 00 Extensió 214

Consulta prèvia a la redacció de la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana del sector de sòl urbanitzable delimitat SUD-2 “Rec Fondo” i els terrenys adjacents

CONSULTA MODIFICACIO PGOU 

Amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes i amb caràcter previ a la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana del sector de sòl urbanitzable delimitat SUD-2 “Rec Fondo” i els terrenys adjacents necessaris per completar la ordenació necessària per tal de dotar de sòl per ubicar activitat industrial de baixa intensitat, cobrint així una mancança de l’actual PGOU de Roses.

Presentació d’aportacions

D'acord amb el que s'estableix a l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es duu a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte d'ordenança, per recollir l'opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

Els ciutadans i les organitzacions que ho considerin oportú, poden remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou.

Accions del document