Ensenyament
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h. Cal demanar cita prèvia a citaprevia.roses.cat

Plaça de Catalunya, 12 

correu electrònic: ensenyament@roses.cat

 Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 563 / 564

Documentació que cal aportar per fer la preinscripció (quan es fa fora del termini oficial)

 

  • Original i fotocòpia del DNI / NIE del pare / mare / tutor legal.

  • Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne.

  • Original i fotocòpia del llibre de família o acta de naixement.

  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària .

  • Original i fotocòpia del Llibre de vacunes del nen o de la nena.

  • Certificat de convivència de l’Ajuntament.

  • En cas de separació o divorci dels pares, la sentència del jutge per justificar que es té la custòdia del menor: conveni regulador de separació o divorci i/o sentència judicial.

     

Accions del document