Ensenyament
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h. Cal demanar cita prèvia a citaprevia.roses.cat

Plaça de Catalunya, 12 

correu electrònic: ensenyament@roses.cat

 Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 563

Calendari de preinscripció, matrícula i procediment. Curs 2022-2023

LLARS D'INFANTS MUNICIPALS DE ROSES

CURS 2022-2023

 

G 0-1 Nens/es nascuts/des a l’any 2022

(Nascuts/des fins al 16 de maig, a l’inici del curs han de tenir mínim 16 setmanes)

G 1-2 Nens/es nascuts/des a l’any 2021

G 2-3 Nens/es nascuts/des a l’any 2020

 

 

OFERTA INICIAL CURS 2022-2023

 

CENTRE: LLAR D’INFANTS EL CAVALLET DE MAR

 

 

 

Places

 

Places reservades per a alumnes del centre

Oferta de places

ORD

NEE

ORD

NEE

ORD

NEE

G 0-1

7

1

0

0

7

1

G 1-2

12

1

0

0

12

1

G 2-3

38

2

22

0

16

2

 

CENTRE: LLAR D’INFANTS EL FRANQUET

 

 

Places inicials

 

Places reservades per a alumnes del centre

Oferta de places

ORD

NEE

ORD

NEE

ORD

NEE

G 0-1

7

1

0

0

7

1

G 1-2

12

1

8

0

4

1

G 2-3

38

2

25

0

13

2

 

 

 

Calendari de preinscripció i matrícula i procediment

 

 

Confirmació de plaça: del 19 al 22 d'abril

Publicació de l'oferta: entre el 4 i el 6 de maig de 2022.

Període de presentació de sol·licituds: del 9 al 20 de maig de 2022, ambdós inclosos.

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament durant tot el període de presentació de sol·licituds a través de l’enllaç: https://infantil.enginydigital.cat/preinscripcio/roses

 

Només es pot presentar una sol·licitud per infant i municipi. En cas de duplicitat de sol·licituds s'invaliden els drets de prioritat que puguin correspondre. Es considera duplicitat quan es presenten dues o més sol·licituds que inclouen llars d'infants públiques del mateix municipi.

 

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2022

Termini per presentar una reclamació: del 2 al 8 de juny de 2022. A través del correu electrònic ensenyament@roses.cat

Sorteig del número de desempat: entre el 9 i el 13 de juny de 2022.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 15 de juny.

 

Període de matrícula: del 16 al 22 de juny de 2022, ambdós inclosos.

La llar d’infants gestionarà el tràmit de la matrícula preferentment per mitjans telemàtics, a través dels correus electrònics corporatius ( elcavalletdemar@roses.cat / elfranquet@roses.cat ) i trucades telefòniques de la direcció dels centres a les famílies.

En els casos en què resulti necessari la matrícula es formalitzarà presencialment, a través del sistema de cita prèvia.

 

IMPORTANT: La no formalització de la matrícula de l’alumne/a en el període establert comporta la pèrdua de la plaça.

 

Totes les llistes es podran consultar a través de www.roses.cat

 

 

Criteris de puntuació

 

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre: els criteris de prioritat generals i els criteris complementaris.

El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

 

Criteris prioritaris:

 

Els criteris prioritaris són els següents:

 

 • Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, s'obtenen 50 punts.
  Aquest és el criteri que suma més puntuació. Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre també obté aquesta puntuació.

 

 • Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola. 
  Cada centre té una zona educativa per poder establir el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies:
  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 punts.
  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts.
  • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s'ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts. 


Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare o la mare està dins la zona educativa i el domicili habitual dins el mateix municipi, però no dins la zona educativa del centre, les dues puntuacions no es podran sumar.

 

 • Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 15 punts. 

 Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania

 

 Criteris complementaris

 

 • El pare, mare o el tutor o tutora legal treballa al centre educatiu. Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen 10 punts.
 • Família nombrosa. Quan l'infant forma part d'una família nombrosa, se sumen 10 punts.
 • Família monoparental. Quan l'infant forma part d'una família monoparental, se sumen 10 punts.
 • Ser bessó o trigemin. Quan l'infant hagi nascut en un part múltiple, se sumen 10 punts.
 • Quan l'infant es troba en situació d'acolliment familiar, se sumen 10 punts.
 • Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 15 punts. Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.
 • Se sumen 10 punts si s'acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

 

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA (S'HA DE PRESENTAR EN TOTS ELS CASOS)

 

A la preinscripció cal adjuntar la documentació següent (escanejada o fotografiada per les dues cares):

 

 

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne.
  Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d'un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d'identitat del país d'origen.

De manera excepcional, es poden acreditar les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.

 

Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat

 

Els documents necessaris per acreditar els criteris prioritaris són:

 • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola. Per confirmar l'adreça del domicili familiar es necessita un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.
 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l'escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.
 • Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials.

Per acreditar els criteris complementaris es poden presentar els documents següents:

 • Per acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa. Caldrà presentar el títol de família nombresa vigent.
 • Per acreditar que l'alumne forma part d'una família monoparental. Caldrà presentar el títol de família monoparental vigent.
 • El fet d'haver nascut en un part múltiple s'acredita amb el llibre de família.
 • La situació d'acolliment familiar s'acredita amb la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 • La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme s'acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l'ordre de protecció vigent, o l'informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l'Interior.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EN EL MOMENT DE LA MATRÍCULA

 

Fotocòpia del carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions s'ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'infant on figurin les dosis de vacuna rebuda, amb les dades corresponents (article 4 de l'ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s'aprova l'establiment dels registres perifèrics de vacunació). Si l'alumne/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

 

El DNI renovat amb l'adreça nova, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

 

Número de compte bancari amb l’IBAN.

 

INFORMACIÓ PREUS LLAR D'INFANTS

 

Segons les ordenances fiscals 2022

- Quota de permanència servei escolar per mes .............. 136.80 euros

- Servei de menjador per dia .................................................5.50 euros

 

Bonificacions

El termini màxim per a la presentació de sol·licituds de bonificació per al curs escolar dels alumnes matriculats serà el dia 10 de juliol de cada any, llevat que durant el curs variïn les circumstàncies familiars. Per als infants que es matriculin amb posterioritat, la sol·licitud de bonificació coincidirà amb la formació de la matrícula.

 

Gaudiran d’una bonificació del 50% de les quotes de permanència les persones que el departament de Benestar Social i Família estigui realitzant una intervenció familiar. Aquesta bonificació podrà arribar al 100% quan els serveis socials i el departament d’educació ho justifiquin en base a la situació de risc i urgent necessitat dels menors.

S’estableix una bonificació del 35% en les quotes de permanència:

a) Quan els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors al valor del Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) que s’estableixi per a cada any multiplicat pel nombre de membres de la unitat familiar.

b) Per als fills de famílies nombroses

c) Per a membres de famílies monoparentals

d) Per als fills i/o filles de persones vídues.

e) Per al segon fill/a o més inscrits simultàniament al servei de la llar d’infants.

f) Per als alumnes/as que disposin d’un certificat de discapacitat emès pels Serveis de Valoració i Orientació de Persones amb Discapacitat (CAD Girona) del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

No es podrà gaudir de més d’una bonificació simultàniament

 

Accions del document