Ensenyament
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h

Pl. de Catalunya, 8 1r pis (Casa Jordà)

correu electrònic: ensenyament@roses.cat

Calendari de preinscripció, matrícula i procediment. Curs 2021-2022

LLARS D'INFANTS MUNICIPALS DE ROSES

CURS 2021-2022

 

G 0-1 Nens/es nascuts/des a l’any 2021

(Nascuts/des fins al 24 de maig, a l’inici del curs han de tenir mínim 16 setmanes)

G 1-2 Nens/es nascuts/des a l’any 2020

G 2-3 Nens/es nascuts/des a l’any 2019

 

Oferta inicial curs 2021-2022

 

L’Oferta presentada queda condicionada a les directrius del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, pel què fa als nivells i ràtios que autoritzi oferir de cares al curs escolar 2021-2022

 

CENTRE: LLAR D’INFANTS EL CAVALLET DE MAR

 

 

Places

 

Places reservades per a alumnes del centre

Oferta de places

ORD

NEE

ORD

NEE

ORD

NEE

G 0-1

7

1

0

0

7

1

G 1-2

12

1

8

0

4

1

G 2-3

38

2

25

0

13

2

 

CENTRE: LLAR D’INFANTS EL FRANQUET

 

Places inicials

 

Places reservades per a alumnes del centre

Oferta de places

ORD

NEE

ORD

NEE

ORD

NEE

G 0-1

7

1

0

0

7

1

G 1-2

24

2

8

0

16

2

G 2-3

19

1

13

0

6

1

 

Calendari de preinscripció i matrícula i procediment

 

Publicació de l'oferta: 5 de maig de 2021.

Període de presentació de sol·licituds: del 10 al 21 de maig de 2021, ambdós inclosos.

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament durant tot el període de presentació de sol·licituds a través de l’enllaç: https://infantil.enginydigital.cat/preinscripcio/roses

 

Només es pot presentar una sol·licitud per infant i municipi. En cas de duplicitat de sol·licituds s'invaliden els drets de prioritat que puguin correspondre. Es considera duplicitat quan es presenten dues o més sol·licituds que inclouen llars d'infants públiques del mateix municipi.

 

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2021

Termini per presentar una reclamació: del 2 al 8 de juny de 2021. A través del correu electrònic ensenyament@roses.cat

Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2021.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 15 de juny.

Període de matrícula: del 16 al 22 de juny de 2021, ambdós inclosos.

La llar d’infants gestionarà el tràmit de la matrícula preferentment per mitjans telemàtics, a través dels correus electrònics corporatius ( elcavalletdemar@roses.cat / elfranquet@roses.cat ) i trucades telefòniques de la direcció dels centres a les famílies.

En els casos en què resulti necessari la matrícula es formalitzarà presencialment, a través del sistema de cita prèvia.

 

IMPORTANT: La no formalització de la matrícula de l’alumne/a en el període establert comporta la pèrdua de la plaça.

 

Totes les llistes es podran consultar a través de www.roses.cat

 

 

Criteris de puntuació

 

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre: els criteris de prioritat generals i els criteris complementaris.

El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

 

Criteris generals:

 

Existència de germans escolaritzats al centre educatiu o pares o tutors legals que hi treballen.

Barem: 40 punts.

S'entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.

S'entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí/ina o substitut/a o amb un contracte.

Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

 

Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet.

Quan el domicili habitual estigui a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.

Quan a instància del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquesta és dins la zona educativa del centre: 20 punts.

Quan el domicili habitual és el mateix municipi que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva zona educativa: 10 punts.

Per aquest criteri de proximitat al centre, no es pot acumular més d'una puntuació malgrat es doni més d'un dels supòsits previstos.

 

Renda anual de la unitat familiar

Quan el pare o mare o tutor/a, són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania. Barem: 10 punts.

 

Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans. Quan s'acrediti una discapacitat igual o superior al 33%.

Barem: 10 punts.

 

Criteris complementaris

Família nombrosa o monoparental:

Barem: 15 punts.

 

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA (S'HA DE PRESENTAR EN TOTS ELS CASOS)

 

A la preinscripció cal adjuntar la documentació següent (escanejada o fotografiada per les dues cares):

El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aporta. El director o directora o la persona titular del centre l'ha de valorar i deixar constància per escrit de la decisió adoptada.

 

 

Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat

 

Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. En aquest cas, cal presentar el DNI renovat amb l'adreça correcte dins el termini de matrícula.

Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acredita adjuntant el contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors, en règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència tributària i s'acredita amb el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037)

El certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat Es consulten electrònicament les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En el resguard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir. En aquest cas i quan l'organisme emissor és d'una altre comunitat autònoma, cal adjuntar la targeta vigent de la discapacitat, durant el període de presentació de documentació.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

El títol de família nombrosa o monoparental vigent. Es consulten electrònicament les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En el resguard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir. En aquest cas i quan l'organisme emissor és d'una altre comunitat autònoma, cal adjuntar el títol vigent de família nombrosa o monoparental, durant el període de presentació de documentació. 

 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EN EL MOMENT DE LA MATRÍCULA

 

Fotocòpia del carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions s'ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'infant on figurin les dosis de vacuna rebuda, amb les dades corresponents (article 4 de l'ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s'aprova l'establiment dels registres perifèrics de vacunació). Si l'alumne/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

 

El DNI renovat amb l'adreça nova, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

 

Número de compte bancari amb l’IBAN.

Accions del document