Ensenyament
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h. Cal demanar cita prèvia a citaprevia.roses.cat

Plaça de Catalunya, 12 

correu electrònic: ensenyament@roses.cat

 Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 563 / 564

CURS 2024 - 2025. Calendari de preinscripció, matrícula i procediment.

LLARS D'INFANTS MUNICIPALS DE ROSES

CURS 2024 - 2025

 

Grup 0-1: Nens/es nascuts/des a l’any 2024

Grup 1-2:   Nens/es nascuts/des a l’any 2023

Grup 2-3:   Nens/es nascuts/des a l’any 2022

 

OFERTA FINAL PLACES CURS  2024 - 2025

 

L’Oferta presentada queda condicionada a les directrius del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, pel què fa als nivells i ràtios que autoritzi oferir de cares al curs escolar 2024-2025

                 

 

Oferta de places

El Cavallet de mar

Oferta de places

El Franquet

 
  ORD NEE ORD NEE TOTAL
G 0-1 7 1 7 1 16
G 1-2 4 1 17 2 24
G 2-3 18 2 12 2 34

 

          Calendari de preinscripció i matrícula i procediment

 

-Confirmació de plaça: del  22 al 24 d'abril de  2024 

-Publicació de l'oferta: entre el 2 i el 6 de maig de 2024.

-Període de presentació de sol·licituds: del 8 al 21 de maig de 2024, ambdós inclosos.

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament durant tot el període de presentació de sol·licituds a través de l’enllaç: https://infantil.enginydigital.cat/preinscripcio/roses

 

Només es pot presentar una sol·licitud per infant i municipi. En cas de duplicitat de sol·licituds s'invaliden els drets de prioritat que puguin correspondre. Es considera duplicitat quan es presenten dues o més sol·licituds que inclouen llars d'infants públiques del mateix municipi.

 

-Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 31 de maig de 2024

-Termini per presentar una reclamació: del 3 al 7 de juny de 2024

-Sorteig del número de desempat: entre el 10 i el 13 de juny de 2024

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 17 de juny de 2024

 

Període de matrícula: del 17 al 25 de juny de 2024, ambdós inclosos.

La llar d’infants gestionarà el tràmit de la matrícula preferentment per mitjans telemàtics, a través dels correus electrònics corporatius ( elcavalletdemar@roses.cat / elfranquet@roses.cat ) i trucades telefòniques de la direcció dels centres a les famílies.

En els casos en què resulti necessari la matrícula es formalitzarà presencialment, a través del sistema de cita prèvia.

 

IMPORTANT: La no formalització de la matrícula de l’alumne/a en el període establert comporta la pèrdua de la plaça.

 

Totes les llistes es podran consultar a través de www.roses.cat

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

 

Juntament amb la sol·licitud i en el termini establert, cal presentar la documentació següent, que identifica la persona sol·licitant:

 

- DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país membre de la Unió Europea.

- Certificat electrònic de la inscripció de naixement o el llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'infant es troba en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.

 

Criteris prioritaris

a) Existència de germans escolaritzats al centre.


- Barem: 50 punts.
S'entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. No s'aplica aquest criteri en el cas que els germans estiguin matriculats en els ensenyaments de primer cicle d'educació infantil i es vulgui accedir a un altre ensenyament en el mateix centre educatiu.
Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.


- Documentació acreditativa:

Quan un germà/ana està escolaritzat al centre no s'ha d'adjuntar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació. Si s'al·lega que el germà/ana està escolaritzat en un centre públic que té la consideració de centre únic amb el centre per al qual es demana la plaça, cal adjuntar un certificat del centre on està escolaritzat.


b) Proximitat del domicili habitual de l'alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials), o de l'alumne/a si és major d'edat:


- Quan el domicili habitual es troba a la zona educativa del centre: 30 punts.


- Quan a instància del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquesta és dins la zona educativa del centre: 20 punts.


- Quan el domicili habitual és al mateix municipi que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva zona educativa: 10 punts.


Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d'una puntuació, malgrat que es doni més d'un dels supòsits previstos.


La falsedat o frau en les dades al·legades o en la documentació aportada es tracta d'acord amb el que estableix l'apartat 12.1 d'aquesta Resolució.
Les dades de residència s'obtenen electrònicament del padró municipal. En el resguard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir les dades del padró, cas en què el domicili s'ha d'acreditar adjuntant el volant municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional que s'estableix a l'apartat 3 d'aquest annex.
- Quan per a aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, s'acredita adjuntant el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària mitjançant el formulari de la declaració censal d'alta,
modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037).


c) Renda anual de la unitat familiar:
Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.
- Barem: 15 punts.


-Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania


Criteris complementaris

a) Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans.


Quan l'alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %.
Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33 % els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
- Barem: 15 punts.
- Documentació acreditativa: es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials. En el resguard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir. En aquest cas i quan l'organisme emissor és d'una altra comunitat autònoma, cal adjuntar la targeta acreditativa vigent de la discapacitat durant el eríode de presentació de documentació que s'estableix a l'apartat 3 d'aquest annex.
En el cas dels pensionistes abans esmentats, cal adjuntar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d'aquest tipus de pensió.


b) Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.
- Barem: 10 punts.
- Documentació acreditativa: Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa al centre no s'ha d'adjuntar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació.
S'entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí/ina o substitut/a o amb un contracte laboral o administratiu.


c) Pel fet de formar part d'una família nombrosa.

- Barem: 10 punts.

- Documentació acreditativa: es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials. En el resguard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir. En aquest cas o quan l'organisme emissor és d'una altra comunitat autònoma, cal adjuntar el títol vigent de família nombrosa durant el període de presentació de documentació.


d) Pel fet de formar part d'una família monoparental.
- Barem: 10 punts.
- Documentació acreditativa: es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials. En el resguard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir. En aquest cas o quan l'organisme emissor és d'una altra comunitat autònoma, cal adjuntar el títol vigent de família monoparental, durant el període de presentació de documentació.


e) Pel fet que l'alumne/a hagi nascut en un part múltiple.
- Barem: 10 punts.
- Documentació acreditativa: certificat electrònic de la inscripció de naixement o llibre de família.


f) Pel fet que l'alumne/a es trobi en situació d'acolliment familiar.
- Barem: 10 punts.
- Documentació acreditativa: la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.


g) Quan s'acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme.
- Barem: 10 punts.
- Documentació acreditativa: la condició de víctima de violència de gènere s'acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s'acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EN EL MOMENT DE LA MATRÍCULA


- Fotocòpia de la targeta sanitària.

- Fotocòpia del carnet de vacunacions, on constin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions s'ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'infant onfigurin les dosis de vacuna rebuda, amb les dades corresponents (article 4 de l'ordre de 29 de juny de 1981, per la quals'aprova l'establiment dels registres perifèrics de vacunació). Si l'alumne/a no ha estat vacunat per indicació mèdica oper altres circumstàncies, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
- El DNI renovat amb l'adreça nova, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.
- Número de compte bancari amb l’IBAN.

 

 

Accions del document